خدمات مدیریت امور حقوقی کسب و کار

گروه حقوقی بازار در راستا ارائه این خدمت به عنوان واحد پشتیبانی و تکمیل کننده اداره حقوقی مشتریان ظاهر گردیده و نسبت به ارائه خدمات ذیل اقدام می­ نماید.

  • مطالعه و امکان­سنجی حقوقی تاسیس نهاد­ها، ابزارها و پروژه های نوین مالی
  • پیاده­سازی فرایند­های حقوقی استاندارد در سازمان­ها و شرکت­ها
  • مدیریت فرایند انعقاد قرارداد و مذاکرات تخصصی
  • مطالعه تطبیقی پروژه با قوانین و مقررات مربوطه
  • نظارت مستمر بر واحد حقوقی شرکت­ها و
  • نظارت بر فرایند دعاوی شرکت از جمله اتخاذ وکیل مناسب و نظارت بر عملکرد وکیل مربوطه
  • تنظیم و بازنگری اساسنامه شرکت­ها
  • تهیه و تنظیم آیین نامه­ ها، دستورالعمل­های مورد نیاز شرکت وفق محدودیت­های اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه