خدمات داوری و حل اختلافات

امروزه «داوری» از رایج ترین روشهای حل و فصل اختلافات، به ویژه در حوزه قراردادها به شمار می آید. بدین ترتیب در روابط قراردادی و یا بعد از حدوث اختلاف در یک موضوع، طرفین می توانند با توافق یکدیگر، شخص صالح برای رسیدگی به اختلاف خود را انتخاب نمایند. این شحص “داور” نامیده می­شود که می­توان یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

تشریفات ساده رسیدگی، آزادی طرفین اختلاف در انتخاب داور، کم هزینه تر بودن داوری نسبت به رسیدگی قضایی، رسیدگی تخصصی توسط متخصصین حوزه مورد اختلاف باعث ایجاد تمایل عمومی نسبت به این روش حل و فصل اختلاف می­باشد. در همین راستا گروه حقوقی بازار با تمرکز بر بازارهای مالی خدمات ذیل را به مشتریان ارائه می­نماید:

  1. ارائه مشاوره در خصوص نحوی استفاده از شرط داوری در قرارداد­ها و اختلافات؛
  2. قبول سمت داور اختصاصی یا داور منتخب (سرداور) در قرارداد­ها و اختلافات؛
  3. قبول سمت وکالت اشخاص در کمیته­ داوری؛
  4. اجرای آرای داوری،
  5. اقامه دعوی ابطال آرای داوری؛ و
  6. اقامه سایر دعاوی مرتبط با داوری از جمله: معرفی داور، انتخاب سرداور، ابطال شرط داوری و …..