چاپ دومین کتاب گروه حقوقی بازار

چاپ دومین کتاب گروه حقوقی بازار

بازار سرمایه، آوردگاه انواع مختلفی از معاملات است. معاملات عمده در مقایسه با سایر قراردادها، به دلیل تأثیری که در روند مدیریت شرکت از یک­ سو و کلیت بازار، از سوی دیگر دارد در خور توجهی ویژه­ است. عموماً، معاملات عمده را به عادی و شرایطی تقسیم کرده و از مطالعه­ ی سایر حقوق آن باز مانده­ اند. نویسندگان در این کتاب به بررسی حقوق معاملات عمده و همچنین ماهیت و آثار ناشی از این معاملات می­ پردازند.

نویسنده: هادی آزور، علی طاهری