چاپ اولین کتاب گروه حقوقی بازار

چاپ اولین کتاب گروه حقوقی بازار

تخصصی شدن مراجع رسیدگی کننده از خصایص نظام­ های قضایی عصر جدید است و تجربه نشان می­دهد که به منظور دادن پاسخی به مشکلات گسترش یافته زندگی انسان و رسیدگی به نحو مطلوب، تعداد و تنوع دادگاه ­های اختصاصی رو به تزاید است. نویسنده در این کتاب با بررسی قوانین و مقررات ایران و تطبیق آن با موازین بین ­المللی و مقررات و رویه سایر کشورها درصدد بررسی امکان درج شرط داوری در قراردادهای کار و ارجاع این اختلافات به داوری می­ باشد.

نویسنده: علی طاهری