جذب سرمایه” خودرو 45″ با موفقیت انجام شد.

“قرارداد سرمایه گذاری” و “قرارداد سهامداری” خودرو ۴۵ با موفقیت انجام شد.

راند جدید جذب سرمایه “استارآپ خودرو ۴۵” با همکاری و مدیریت حقوقی “گروه حقوقی بازار” صورت پذیرفت. گروه حقوقی بازار در این پروژه ضمن تنظیم قرارداد سرمایه گذاری نسبت به رهگیری مذاکرات با سهامداران و شرکت سرمایه پذیر همکاری نمود و در نهایت جهت حفظ حقوق سهامداران و کارآفرینان نسبت به تنظیم قرارداد سهامداری (SHA) اقدام نمود.